Naar inhoud

☆NIEUW☆In mei & juni zijn wij van donderdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Het gebruik van onze websites moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in  de Privacy Verklaring,  onze Copyright afdeling en  deze Disclaimer. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons  als voor u, de Gebruiker. Door gebruik te maken van onze eigen websites https://freyr.be/, http://www.friendsoffreyr.eu en websites van derden: sociale netwerken, waar wij aanwezig zijn, online boekings- en betaalsites, sites die u bezoekt door te klikken op een link of hyperlink in onze sites, ons loket, uw zoekmachines en  browsers,... , erkent en aanvaardt u  uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

1. Wie zijn wij?

Deze  websites zijn een initiatief van:

Domaine de Freÿr ASBL, hierna de VZW genoemd

Freÿr 12, Hastière, B 5540, Belgiê

BTW BE :  0438.299.943

E-mail: tourisme@freyr.be

Telefoon: ++ 32 (0)82 22 22 00

Contacteer ons gerust indien je  verdere vragen of opmerkingen hebt,  wij beloven jou een spoedig antwoord!

2. Onze website

2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

U kunt ervan op aan, wij bieden gebruiksvriendelijke websites aan die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze websites te garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis.

Ieder gebruik van onze websites gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan onze website,s ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze websites te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

2.2 Inhoud op onze websites

De inhoud van onze websites wordt grotendeels door ons bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze websites zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer content wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze websites kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze websites. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze websites.

In het geval bepaalde inhoud op onze websites een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan u om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

Onze websites bevatten inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze websites gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op onze websites geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De Gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met de VZW.

2.3 Wat wij van u als Gebruiker verwachten

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze websites. De Gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van onze websites. Zo mogen onze websites niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg niet toegelaten om onze websites te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van onze websites kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via onze websites, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan onze websites en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij de VZW vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

3. Links naar andere websites & OPMERKINGEN VERLATEN DOOR DERDEN

De inhoud van onze websites kan een link, hyperlink naar andere websites  evenals de reserverings-, betaal- en ticketring-toepassingen, Dergelijke links betekenen niet  automatisch dat er een band tussen ons en de andere  websites bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites , vooral voor de opmerkingen van derden.

De VZW heeft geen controle over deze andere websites en applicaties. Ze is gewoon een gebruiker. Dus houden we geen controle op deze andere  websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra u op de link klikt verlaat u onze websites en kunt u ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat deze andere websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

4. Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze websites en hun inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde de VZW en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze websites zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.  Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze Gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. De VZW hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

5. Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door de gebruiker tijdens zijn bezoek en/of het gebruik van de sites & applicaties worden verstrekt, worden door de VZW uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. De VZW verzekert haar gebruikers dat ze het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en hun persoonsgegevens, en dat ze er altijd naar streeft om hierover duidelijk en transparant te communiceren.

De VZW verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving op dit gebied na te leven, namelijk de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("Wet privéleven") alsook de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("Verordening").

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid.

6. Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden.

Wij behouden de vrijheid om onze websites en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van de VZW, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement van Dinant en Namen.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande clausules van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige clausules van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokkene clausule te wijzigen in een wettelijk geldige clausule van gelijkaardige strekking.