Naar inhoud

Gedurende de maand mei en juni zijn wij donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

1. Waarom deze privacyverklaring?

De Domaine de Freÿr ASBL, hierna de VZW genoemd, hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Wij informeren u graag over eventuele verwerkingen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn en over uw rechten in dit verband. Door gebruik te maken van onze eigen websites https://freyr.be/ en htpp://www.friendsoffreyr.eu/, of onze andere websites & applicaties: sociale netwerken, waar wij aanwezig zijn, online boekings- en betaalsites, sites die u bezoekt door op een link of hyperlink te klikken in een van onze sites, ons ticketbureau, uw zoekmachines en browsers, ..., aanvaardt u uitdrukkelijk de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door de VZW zoals beschreven in dit document.
Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen.

2.Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De VZW is verantwoordelijk voor de  websites.

Contactgegevens : Domaine de Freÿr ASBL, Freÿr 12, Hastière, B 5540, België

Btw-nummer:  0438.299.943

E-mail:  tourisme@freyr.be

Telefoon: ++ 32 (0)82 22 22 00

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De VZW verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden.

Hieronder vindt u de belangrijkste categorieën gegevens waarop de verwerking betrekking heeft:
    • Uw naam, adres, e-mail, tel
    • In geval van betaling, de bankrekening
    • In geval van kortingen, de samenstelling van uw gezin, uw beroep, lidmaatschappen
    • De plaats van herkomst vereist door de Algemene Toerismecommissie aan het loket
    • Beeldopnamen
    • Geluidsopnamen
    • Enzovoort, …

Andere sites kunnen andere informatie verzamelen buiten onze controle, zoals:

    • Verbindingsgegevens (IP-adres, enz.)
    • Leefgewoonten
    • Vrijetijdsbesteding en interesses
    • Enzovoort ...

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

De VZW  persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden.

Anderzijds door geen controle te hebben over andere sites en applicaties, kunnen we het gebruik dat deze sites en applicaties ervan maken niet garanderen.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van onze websites en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:
    • Bijdragen voor de verwerking van reserveringen en bestellingen en de levering van diensten en producten
    • Bieden after-sales service
    • Beheer de contractuele relatie
    • In staat stellen van facturering en accountbeheer
    • Bieden de Gebruiker een algemene maar ook gepersonaliseerde service
    • Onze diensten en producten verbeteren en personaliseren
    • Opsporen van fraude, fouten en crimineel gedrag
    • Sturen van promotionele aanbiedingen als u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd (direct marketing). In dit geval staat het u vrij om uw toestemming te allen tijde in te trekken
    • Enzovoort ...

Door gebruik te maken van de reserverings- en betalingsapplicaties en het loket worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Door gebruik te maken van genoemde applicaties en het loket gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen van deze gegevens voor statistische doeleinden.

U oefent controle uit over de gegevens die u aan ons verstrekt. Wanneer de gegevens onvolledig of onjuist zijn, behoudt de VZW zich het recht voor om bepaalde operaties tijdelijk of permanent te onderbreken of op te schorten.

Uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik voor interne doeleinden, voor statistieken bij het Commissariat Général au Tourisme en bij de Fiduciaire Montgomery die verantwoordelijk is voor onze rekeningen en belastingaangiften. Uw persoonsgegevens worden dan ook niet verkocht, gegeven of doorgegeven aan andere derden. De VZW heeft alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om datalekken te vermijden.

5. Wij gebruiken GEEN cookies OP ONZE EIGEN SITES, MAAR....!

Wanneer u onze eigen sites bezoekt, gebruiken wij geen cookies.

We kunnen dit echter niet garanderen voor andere sites en applicaties. We hebben inderdaad geen controle over de werking van genoemde andere sites en applicaties. Deze andere sites en applicaties kunnen cookies op de harde schijf van uw computer plaatsen. Het staat u vrij om deze cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen als u dat wenst. Dit kan echter de werking van genoemde andere sites en applicaties beïnvloeden.

6. Wat zijn mijn rechten?

6.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt voor de in punt 4 toegelichte legitieme doeleinden. Ze worden verzameld en verwerkt op een passende, relevante en niet-buitensporige manier, en worden niet langer bewaard dan nodig is om de beoogde doeleinden te bereiken. .
De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal de  VZW onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2. Toegangsrechten


Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. U hebt dus het recht om de doeleinden van de verwerking te kennen, de betrokken categorieën gegevens, de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven, de criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van de gegevens te bepalen en de rechten die u kunt uitoefenen op uw gegevens.

6.3. Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens


Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats  uw persoonsgegevens aan te passen, maar u kunt ons ook een schriftelijk verzoek sturen.

6.4. Recht op wissen van uw persoonsgegevens


U hebt bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen in de hiernavolgende gevallen:
    • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig  voor de beoogde doeleinden;
    • U trekt uw toestemming voor de verwerking in  en er is geen andere rechtsgrond voor verwerking;
    • Bezwaar wordt rechtsgeldig gemaakt tegen de verwerking;
    • Uw  persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;
    • Uw persoonsgegevens moeten gewist  worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.
De VZW beoordeelt de aanwezigheid van de voornoemde gevallen.


6.5. Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens


In bepaalde gevallen hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, met name in geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure maar de VZW de nodige tijd toe te staan om na te gaan of u uw recht op gegevenswissing geldig kunt uitoefenen.

6.6. Recht op bezwaar


Als vereniging zonder winstoogmerk zijn wij op grond van wettelijke en fiscale voorschriften, onder andere bij financiële transacties, gebruik van het pand, …, verplicht om gegevens tot 10 jaar te bewaren.
Uw hebt bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De VZW staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij de VZW dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw recht  op bezwaar.

6.7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid


Uw hebt het recht om de aan de VZW verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen.

6.8. Recht op het intrekken van mijn toestemming


Uw hebt te allen tijde het recht om uw toestemming i voor de verwerking van uw persoonsgegevens n te trekken, bijvoorbeeld voor direct marketingdoeleinden.

7. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Indien u  wenst om deze rechten uit te oefenen, zal de VZW hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending aan de VZW.

8. Recht om klacht in te dienen

Daarnaast hebt u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw  persoonsgegevens door de VZW bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer  (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).